Vind uw auto

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTO-HAEFLAND AUTODEALERS EN AUTO-HAEFLAND ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN

ALGEMEEN

1.
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van AUTO-HAEFLAND Autodealers en de leden van
AUTO-HAEFLAND Onafhankelijke Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking
tot koop, reparatie en onderhoud van autoís, onderdelen en toebehoren daarvoor.
2.
Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coˆrdinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast.
AUTO-HAEFLAND zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.
DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet
meer bedraagt dan 3.500 kg;

de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke
keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ëwerkzaamhedení;

de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

de garantie:
a.
de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die autoís, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b.
de garantie die is beschreven in het AUTO-HAEFLAND Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van AUTO-HAEFLAND Autodealers of AUTO-HAEFLAND Onafhankelijke
Autobedrijven) of in het aanvullende AUTO-HAEFLAND Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van AUTO-HAEFLAND Autodealers of AUTO-HAEFLAND Onafhankelijke
Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c.
op werkzaamheden: de AUTO-HAEFLAND-reparatie- en onderhoudsgarantie;
KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van
kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde
termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper
te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:


de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;

de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;

de afleveringskosten van de auto;

de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de
garantiebepalingen van deze derde).

de wijze van betaling.
Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

1.
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen
prijs van zowel nieuwe als gebruikte autoís te allen tijde doorberekend.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in
fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe autoís worden doorberekend.
De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de
verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de
verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de
koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

1.
Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de
verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele
prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2.
Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding
verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3.
Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper
het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een
vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling
dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan
beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 7 – Annulering

1.
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen ÈÈn week na deze annulering de verkoper alle schade die
hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de
koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting
van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor
uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2.
De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever
gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt
desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de
reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te
worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beÎindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloos stelling
van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven
termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum
van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur
een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:


de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dÈpÙt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.
Artikel 13 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het
verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.
In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de
vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden
gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke
daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen AUTO-HAEFLAND, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE
Artikel 15 – Garantie op autoís en onderdelen/toebehoren

1.
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de
zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit
dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor
dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
2.
Op nieuwe autoís en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt
verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
06_AUTO-HAEFLAND_10110_Koopover_part_210x297_ZW_az.indd
1

06_AUTO-HAEFLAND_10110_Koopover_part_210x297_ZW_az.indd

3.
Op gebruikte autoís verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van AUTO-HAEFLAND Garantie, minimaal zes
maanden AUTO-HAEFLAND Garantie, conform de van tijd tot tijd door AUTO-HAEFLAND in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De
verkoper kan AUTO-HAEFLAND Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het
aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wÈl meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de
overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte
onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie
op gebruikte autoís, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).
Artikel 16 – AUTO-HAEFLAND-reparatie- en onderhoudsgarantie

1.
De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten
en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van
de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van
de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol
zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3.
De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a.
de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b.
de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c.
derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur
verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot
onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van AUTO-HAEFLAND te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de
kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer
dan de werkelijk gemaakte kosten.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 – De betaling

1.
De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van
de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag
op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde
bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop
betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd
als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/
opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat ÈÈn maand na de verzending van de factuur in.
3.
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een
betalingstermijn van ÈÈn maand. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele
maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
4.
Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit
bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders
en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper
minder schade lijdt.
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle
heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren
en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn.
Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden
gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze
door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het AUTO-HAEFLAND Garantiebewijs, van het aanvullende AUTO-HAEFLAND Garantiebewijs voor een
gebruikte auto en van de AUTO-HAEFLAND-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van AUTO-HAEFLAND.

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling

1.
Bemiddeling door de Auto Ombudslijn.
Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over een verkoper/reparateur die lid is van AUTO-HAEFLAND Autodealers, dient zich eerst tot deze verkoper te
wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich in alle gevallen wenden tot de Auto Ombudslijn
(telefoonnummer 0900-2886662 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft
klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet
kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op
AUTO-HAEFLAND Garantie.
Daar waar koper/opdrachtgever bemiddeling wenst inzake de toepassing door de verkoper van AUTO-HAEFLAND- algemene (garantie)voorwaarden zal de
Auto Ombudslijn in samenwerking met de ANWB in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in
rekening gebrachte werkuren en de prijs van de verwerkte materialen, ÈÈn en ander met inachtneming van de outillage van de
desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

2.
Bemiddeling door het AUTO-HAEFLAND/ANWB bemiddelingsbureau.
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de AUTO-HAEFLAND reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van AUTO-HAEFLAND Onafhankelijke Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/
reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ëANWB/AUTO-HAEFLAND
bemiddelingsbureauí te Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 te Bunnik), met dien
verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is,
wanneer door de koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie.
Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op AUTO-HAEFLAND Garantie. Het AUTO-HAEFLAND/ANWB bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in
der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, ÈÈn en ander met inachtneming van
de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 21 – Geschillenregeling

1.
Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever enerzijds en de leden van AUTO-HAEFLAND Autodealers en
AUTO-HAEFLAND Onafhankelijke Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a.
de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of
importeur van de auto afgegeven garantie.
b.
de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van AUTO-HAEFLAND
Garantie en waarbij de koopprijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500
EURO maar wÈl meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
c.
de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde AUTO-HAEFLAND-reparatie- en onderhoudsgarantie.
2.
Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling,
dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting
Geschillencommissies Postbus 90600 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door
AUTO-HAEFLAND, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de
Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door AUTO-HAEFLAND is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie
maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3.
De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil
vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het
bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zonodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de
verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur
verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4.
Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5.
Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn
verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
6.
AUTO-HAEFLAND staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een
beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van AUTO-HAEFLAND betreft een door AUTO-HAEFLAND uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie
van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert AUTO-HAEFLAND onder dezelfde voorwaarden het maxi-
male bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om
zijn vordering aan AUTO-HAEFLAND te cederen, waarna AUTO-HAEFLAND de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
7.
De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of
bedrijfsbeÎindiging van verkoper/reparateur keert AUTO-HAEFLAND alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garant stelling
alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een
dergelijke situatie sprake is.
8.
Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in
de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.
Artikel 22 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in
de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst
uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig
voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld
worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen.
De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct
mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

drukversie: september 2008

03-10-2008 03-10-2008 14:46:44

14:46:44